Disclaimer

Disclaimer

Toegang tot en gebruik van deze internetsite cq applicatie zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij anders bepaald in aanvullende voorwaarden in betreffende applicatie of ander gedeelte van de site gesteld. Gebruik van deze site en gerelateerde applicaties betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden gesteld in de applicaties en andere delen van de site. Zie ook: Algemene voorwaarden voor het gebruik van data. Informatie over de internetsite of met haar gelieerde ondernemingen en de producten en diensten van deze internetsite, worden met inachtneming van onderstaande voorwaarden verstrekt.

1. Deze site en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen betreffende of verband houdend met site of haar producten en diensten worden verstrekt “zoals zij zijn” zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze site aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.
2. Orthodontisten.be noch een van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze site aanwezig is.
3. Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door de exploitant gecorrigeerd zullen worden naar exploitants goeddunken. Ook wordt de informatie op deze site regelmatig bijgewerkt. De exploitant behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze site verwezen wordt. Aangezien Internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden sites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen waartoe deze site toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze site. Om deze reden sluit exploitant alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site.
4. De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo’s en afbeeldingen die de producten en diensten van Orthodontisten.be herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van exploitant. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van exploitant.
Alhoewel Orthodontisten.be al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.

Privacy Policy

Algemene voorwaarden voor het gebruik van data.
Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor het gebruik van data op deze site. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Voorwaarden van het gebruik van de Orthodontisten.be website. Door het raadplegen van data op deze site komt een overeenkomst tot stand tussen u en Orthodontisten.be. Op deze overeenkomst zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing:

1. U kunt gebruik maken van deze site voor het zoeken van data. U mag de data slechts gebruiken voor persoonlijk gebruik c.q. voor strikt intern gebruik binnen uw onderneming.
2. Orthodontisten.be of de partij waarvan Orthodontisten.be de data betrekt, is rechthebbende op de auteursrechten, andere intellectuele eigendomsrechten en/of rechten op de data en/of databanken. Het ter beschikking stellen voor het onder punt 1 geformuleerde doel strekt niet tot overdracht van één of meer van deze rechten.
3. Het is niet toegestaan de data te verhandelen, te reproduceren of anderszins ter beschikking te stellen aan derden.
4. U bent niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Orthodontisten.be, anders dan door middel van een hyperlink, om een directe koppeling of gateway aan te brengen tussen de data op deze site en andere websites, (meta-) zoekmachines of welk ander computernetwerk dan ook.
5. Bij misbruik van het bovenstaande behoudt Orthodontisten.be.nl zich het recht voor om met onmiddellijke ingang het gebruiksrecht van de inbreukmaker in te trekken, dan wel de toegang tot het zoeken van data te verbieden en daartoe technische voorzieningen te treffen. Dit alles is uitsluitend ter beoordeling van Orthodontisten.be.
6. Orthodontisten.be staat niet in voor de juistheid en de volledigheid van de data op deze site. Orthodontisten.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door gebruik van data.
7. Orthodontisten.be behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
8. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter te Antwerpen, België